محصول

Denateb

مکمل پودر پرندگان زینتی

ویژگی ها:

  • حاوی 18 نوع آمینواسید,ماکرومینرال و میکرومینرال ها،ویتامین ها، گلوکزآمین و کندرویتین
  • بهبود تولید مثل
  • بهبود رشد پرنده
  • افزایش قدرت ایمنی
  • بهبود جایگزینی پرها
  • افزایش جوجه درآوری
  • کاهش استرس پرنده