همکاران

مرتضی دوکوهکی

سمت: مدیر پشتیبانی و تدارکات شرکت دناطب

سابقه فعالیت در شرکت: 1 سال

About