همکاران

الهام فقیهی

سمت: مدیر فروش فروش شرکت دناطب

سابقه فعالیت در شرکت: 11 سال

About